(Ankara)- Anayasa Mahkemesi'nin;  7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, 7430 sayılı Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu’nun ve 7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'na kaynak aktarıma Anayasa'ya aykırı buldu.

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nda görev alanların emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğine ilişkin hüküm iptal edildi. Kararda, "Fıkra kapsamına giren diğer kuruluşlarda çalışanların emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesildiği halde kuralların kapsamına giren kuruluşlarda çalışanların emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğinin hükme bağlanması suretiyle karşılaştırılmaya müsait şekilde benzer durumda bulunanlar arasında sosyal güvenlik hakkı bağlamında farklı muamele öngörüldüğü anlaşılmıştır. Sosyal güvenlik hakkı bağlamında eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna varılmıştır'' denildi.

Vakıf tarafından ödenecek ücret ve harcırahın mütevelli heyeti tarafından belirlenmesi...

7430 sayılı Kanun’da yer alan Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın, vakıf tarafından yazılı olarak davet edilen katılımcılara ödenecek ücret ve harcırahın mütevelli heyeti tarafından belirlenmesi ile 7439 sayılı kanunda, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nda oluşturulacak birimlerde kamu kurum ve kuruluşları dışından görevlendirilen yönetici ile personele kamu kaynakları kullanılmak suretiyle mütevelli heyeti tarafından belirlenen ücret ve harcırahın ödenmesi de Anayasa'ya aykırı bulundu. Kararda, "dava konusu kurallarda anılan vakıfların kamu kaynaklarını kamu yararına uygun şekilde kullanmasının güvence altına alınmadığı anlaşılmıştır" denildi. 

Gaziantep Belediyesinde vakfa kaynak aktarımı da iptal

Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'ün giderlerinde kullanılmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'na kaynak aktarımınü ilişkin hükmü de iptal eden Anayasa Mahkemasi gerekçesinde, şu tespitleri yaptı:

''Gaziantep’te bulunan ve Vakfa bağlı bir kuruluş olan Enstitünün arkeoloji ile kültürel miras konularında faaliyet yürüteceği, bununla birlikte 7439 sayılı Kanun’un 3. maddesinde sayılan faaliyetlerin tamamının Gaziantep’te gerçekleştirilmeyeceği anlaşılmıştır. Dolayısıyla Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Gaziantep dışında yürütülecek faaliyetlerin bir bölümünün Enstitü tarafından gerçekleştirilmesine karar verilebileceği değerlendirilmiştir.

Paris'te Türk bayrağını taşıyacak sporcular belirlendi Paris'te Türk bayrağını taşıyacak sporcular belirlendi

Buna göre, Belediye tarafından Vakfa aktarılacak kaynağın yalnızca Gaziantep’te yürütülecek faaliyetlerde kullanılmayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında Belediyenin yetkili ve görevli olduğu bölge dışında faaliyette bulunması mümkün olan Enstitü tarafından kullanılmak üzere Belediye bütçesinden Vakfa kaynak aktarılmasını öngören kuralın yerel yönetimlerin mali özerkliği ilkesiyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır."

Anayasa Mahkemesi, yasama organın yeni bir düzenleme yapması için iptal kararlarının bugünden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine de karar verdi.

 

 

Kaynak: anka